Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ketiga: oléh Boekoe-Hoekoem-ra'ijat di tanah Hindia-Belanda (2). Keempat: oléh soerat akte pak-toeroen-temoeroen.

PEBDJANDJIAN 'OEMOEM TENTANG MEMBERIKAN PAK-TOEROEN-TEMOEROEN.

a. Di tanah-tanah pak-toeroen-temoeroen terlaranglah menanam pohon apioen dan memboewat garam (F. H. T. pasal 12).

b. Oentoek memboewat perboewatan-dalam-air di tanah-tanah pak-toeroen-temoeroen dan memakai soengai-soengai atan pengaliran-pengaliran-air jang telah ada di tanah itoe haroes di dapat izin teristiméwa dari Toewan-Besar Goebernoer-Djenderal atau dari pembesar jang ditoendjoekkan oléh Goebernoer-Djenderal (Direktoer Perboewatan-Negeri).

Maka kepada soerat-izin itoe boléh ditambahkan peratoeran-peratoeran bagi kebadjikan 'oemoem (F. H.T. pasal 12).

c. Dengan mengetjoewalikan:

1. tanah-tanah jang dilindoengi hak-hak orang lain, jang tijada maoe meiepaskan haknja;

2. tanah-tanah, jang dipandang oléh pendoedoek Boemipoetera tanah soetji^ J

3. tanah-tanah, jang disedijakan oentoek pasarpasar 'oemoem atau oentoek pekerdjaan 'oemoem;

maka memberikan tanah-tanah jang berkeliling tanah-tanah terseboet itoe tijada beralangan, bilamana si pemohon itoe berdjandji tijada akan menggoda tanah-tanah jang diketjoewalikan itoe (F. H. T. pasal 9 ajat 4).

d. Djikalau pendoedoek dari tanah-tanah hak-barang, jang diberikan kepada peroesahaan pertanian atau keradjinan, bekerdja tetap disitoe, maka merékaitoe tijada dikenakan rodi; akan tetapi

(>) Dipéndékkan B.H. K.

Sluiten