Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bilamana ada ketjelakaan 'alam atau mentjegah bahaja 'oemoem dan djikalau dianggap perloe, maka boléhlah sekalijan ra'ijat koewat dikerdjakan goegoer-goenoeng (St. 1914 : 101; 1915 : 21; 1916 : 66).

e. Masoek pak-toeroen-temoeroen tijada terhitoeng tanah jang dibawah, jang mengandoeng barangbarang tambang.

Maka si pemegang pak-toeroen-temoeroen itoe diwadjibkan membijarkan penggalian barangbarang tambang itoe oléh Goebernemén menoeroet oendang-oendang 'oemoem (*) (F. H. T. pasal 95).

f. Si pemegang pak-toeroen-temoeroen boléh menggali tanahnja oentoek goena sendiri akan mengambil batoe, tanah lijat (lempoeng) atau tanah ma-

. tjam-matjam lain jang terdapat dipekarangan itoe, jang teranggap boekan masoek barang-tampasal 2. bang jang sebenarnja.

g. Si pemegang pak-toeroen-temoeroen berkoewasa melakoekan hak-haknja atas tanah itoe seperti ija memegang hak milik sendiri atas tanah itoe; akan tetapi ija tijada boléh melakoekan sesoewatoe perboewatan jang boléh memoendoerkan harga tanah itoe (B. H. R. pasal 7211).

h. Ija boléh memakai dengan semaoe-maoenja sendiri sekalijan pohon-pohonan dan tanam-tanaman, baik jang ditanamnja, maoepoen jang tijada,

pasal 3. ja'ni bilamana tijada ada perdjandjian lain.

i. Maka pemberian hak atas pak-toeroen-temoeroen itoe dianggap batal, bilamana waktoe jang ditentoekan akan menerima hak itoe dilalaikan (dialpakan) (bertoeroet-toeroet tijada mengoendjoekkan peta dan soerat-oekoeran), ketjoewali kalau waktoe itoe ditambah.

Bagi sempoernanja oeroesan administratie, membatalkan hak pemberian pak-toeroen-temoeroen itoe haroes ditjatet, setelah ditetapkan dengan beslit Direktoer Pemerintahandalam-Negeri.

(') Oendang-oendang-tambang (mh'nwet) dan ordonansi-tambang (mjjnordoriöantie), dan sebagaiajfc, jang akan diperkatakan dalam salah satoe djilid jang kemoedflan.

Sluiten