Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERPLICHTING TOT BETALING DEE OPGELEGDE BELASTINGEN.

a. De in erfpacht afgestane gronden, de daarop geplaatste gebouwen en opstallen en de voortbrengselen der gronden of der daarop gevestigde inrichtingen van nijverheid zijn onderworpen aan de bestaande of in te voeren algemeene belastingen. (A.B. art. 131).

b. Verponding wordt niet geheven gedurende het jaar, waarin de gronden zijn afgestaan en de tien volgende jaren (A. B. art. 13), behoudens de gevallen, waarin van dezen regel is afgeweken op grond van het bepaalde bij artikel 16a van het Agrarisch besluit.

VEEPLICHTING TOT BETALING VAN DE PACHTSOM.

a. De verplichting tot betaling van de pachtsom gaat in met het zesde jaar na dat, waarin de inschrijving van het erfpachtsrecht in de daarvoor bestemde openbare registers heeft plaats gehad, behoudens de gevallen, waarin van dezen regel is afgeweken op grond van artikel 16a van het

art. 10*. Agrarisch besluit.

b. De verplichting is onsplitsbaar, blijvende ieder gedeelte van den in erfpacht uitgegeven grond voor de geheele pacht aansprakelijk (art. 728 B.W.).

c. De erfpachter is persoonlijk aansprakelijk voor de betaling:

I. van de tijdens den duur van zijn recht verschuldigd geworden pachtpenningen. n. van de wegens wanbetaling daarvan verbeurde boeten, welke aansprakelijkheid blijft bestaan na overdracht, vervallenverklaring of art. 11 prijsgeving van zijn recht.

Ingeval van overdracht van het erfpachtsrecht is de nieuwe erfpachter mede persoonlijk

Sluiten