Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KEWADJIBAN MEMBAJAB PADJAK JANG DITENTOEKAN BAGI HAL-FAT, ITOE.

a. Tanah-tanah jang diberikan bagi pak-toeroentemoeroen dan roemah-roemah jang diatasnja serta perboewatan-perboewatan jang diboewat di tanab itoe, demikijan djoega hasil tanah atau tempat-tempat keradjinan di tanah itoe, semoewanja ta'loek kepada padjak-padjak jang telah ada atau diadakan bagi itoe (F. H. T. pasal 131).

b. Perponding (Padjak-harta-tetap) ta' dikenakan atas tanah-tanah itoe pada tahoen pemberian tanah itoe dan sepoeloeh tahoen jang berikoet, (F. H. T. pasal 13), ketjoewali dalam hal-hal jang melaini peratoeran ini, menoeroet jang terseboet pada pasal 16a dari firman-Hoekoem-Tanah..

KEWADJIBAN MEMBAJAB BIJA-PAK.

a. Kewadjiban membajar bija-pak moelaï dari tahoen keenam, terhitoeng dari tahoen hak paktoeroen-temoeroen itoe tertoelis dalam register 'oemoem, ketjoewali dalam hal-hal jang melaini peratoeran ini, menoeroet pasal 16a dari firmanpasal 10». Hoekoem-Tanah.

b. Kewadjiban ini ta' boléh dipetjah-petjah; ja'itoe tijap-tijap bagian dari tanah pak-toeroen-temoeroen itoe menanggoeng membajar bija-pak bagi tanah itoe semoewa. (pasal 728 B. H. B.).

c. Si pemegang pak-toeroen-temoeroen ditanggoengkan sendiri akan membajar:

I. bija-pak jang wadjib dibajar selama ija

memegang hak itoe. LT. denda-denda jang dikenakan atasnja lantaran mengalpakan membajar bija-pak itoe; tanggoengan itoe tinggal djoega, meskipoen hak itoe telah didjoewal, telah dibatalkan atau lasal li1. dilespaskan.

Bilamana hak pak-toeroen-temoeroen diserahkan kepada orang lain, maka si pemegang baroe No. 7/B.B. 4

Sluiten