Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. Tijada diwadjibkan membajar denda boewat waktoe jang bergoena akan memberi tanggoeh atau izin oentoek membajar bija-pak dengan ditjitjil, djikalau izin atau pertanggoehan itoe diberikan setelah waktoe terseboet pada ajat perpasal 41. tama dari pasal ini, laloe.

Bajaran-bajaran, jang dibajar oléh ai pemegang pak-toeroen-temoeroen, selamanja dipakai lebih dahoeloe akan meloenaskan oetang jang terlama.

MEMBERIKAN HAK PAK-TOEROEN-TEMOEROEN KEPADA ORANG LAIN; MENJERAHKAN PEMEGANGAN KEPADA SEORANG JANG D1KOEWASAKAN.

a. Si pemegang pak-toeroen-temoeroen mempoenjaï koewasa akan mendjoewal haknja, memberati hak itoe dengan gadai (hypotheek), dan menaroeh atas tanah itoe tanggoengan-atas-pekarangan (erfdienstbaarheid) dalam waktoe ija boléh mengambil paédah dari tanah itoe (pasal 724 B. H. R).

b. Dengan diantjam denda paling banjak f 100.— (seratoes roepijah) sijapapoen jang mengalpakan memberi-tahoe dalam satoe boelan kepada Kepala-kerésidénan, tempat terletak tanah pak-toeroen-temoeroen itoe, tentang memberikan tanahtanah itoe atau menjerahkan pemegangan peroe-

pasal 13, sahaan kepada seorang jang dikoewasakan.

c. Oentoek sahnja hak pak-toeroen-temoeroen kepada orang lain perloe izin dari Direktoer Pemerintahan-dalam-Negeri

Ketjoewali:

h bilamana kewadjiban membajar bija-pak beloem moelaï, atau, ÏL bilamana sebeloem menjerahkan hak itoe, telah ditjoekoepi apa jang mesti dibajar kepada Negeri, ja'itoe bija-pak, terhitoeng sampai penghabisan tahoen penjerahan itoe dan djoega denda-denda sebab tijada mem-

Sluiten