Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en aan eventueel verbeurde boeten wegens I

'art. '5. wanbetaling van den pachtschat.

d. Terzake van eiken overgang van het erfpachtsrecht of van verdeeling eener gemeenschap ijl geen buitengewone uitkeering daarvoor verschuldigd, (art. 730 B. W.).

PRIJSGEVING VAN HET ERFPACHTSRECHT.

a. Het erfpachtsrecht kan niet dan met toestemming; van den Gouverneur-Generaal of van de doorj

Hem daartoe bevoegd verklaarde autoriteit worart. 61. den prijsgegeven.

b. Die prijsgeving geschiedt bij eene ten overstaan

van een notaris afgelegde verklaring overeenkomstig door den Gouverneur-Generaal vastgeart. 6\ steld model. (Bijblad No. 7110).

c. Zii heeft geen rechtsgevolg alvorens de inhoud

der betrekkelijke notarieele acte gerechtelijk is! beteekend aan het Hoofd van het gewest, binneij

hetwelk de grond is gelegen, waarop het ertart. 63. nachtsrecht werd uitgeoefend.

Van de krachtens het vorige lid gedane beteekening wordt door het Hoofd van gewestelijk bestuur, onder overlegging van het ontvaneen afschrift van het exploit, ten spoedigste

kennis gegeven aan den met de bewaring vam de minuten der gerechtelijke acten belasten!

ambtenaar, en tevens mededeeling gedaan aanj

art. 6*. den Directeur van Binnenlandsch .bestuur,

d. Ingeval de afstand van het erfpachtsrecht tenJ

doel heeft:

I. Verbetering van den titel van aankomst van

een bestaand recht van dien aard, of II. Wegneming van aan dien titel klevende ge¬

breken, zullen, ten aanzien van het nieuwjj recht, van toepassing blijven de bepalinge^j voorkomende in de ordonnantiën, welke bij

de verleening van het bestaande recht varJ

art. 12. kracht waren.

Sluiten