Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na raadpleging van den erfpachter van de toepassing van dien maatregel uitgezonderd, een ter keuze van den Gouverneur-Generaal zooveel mogelijk met de in cultuur gebrachte terreinen in gezamenlijke grootte ongeveer overeenstemmende uitgestrektheid grond, waaronder zooveel doenlijk te begrijpen die gedeelten, welke met het oog op de instandhouding van den bestaanden aanplant of uit anderen hoofde voor de uitoefening van zijn bedrijf voor den erfart. S2. . * pachter inzonderheid noodig zijn.

d. vindt niet plaats dan nadat aan den erfpachter of diens rechtverkrijgenden, zoomede aan de hypotheekhouders, door of vanwege den Gouverneur-Generaal het voornemen daartoe, vergezeld van eene uitnoodiging om het verschuldigde te voldoen, is beteekend bij gerechtelijk acte, waarin een termijn van drie maanden wordt gesteld om alsnog de achterstallige pachtpenningen en boeten art. 7\ te voldoen.

e. geschiedt bij een aan den erfpachter of diens rechtverkrijgenden gerechtelijk te beteekenen en art. met redenen omkleed besluit.

1. De gewezen erfpachter of diens rechtverkrijgenden zijn gehouden om binnen acht dagen na de beteekening van het besluit, het perceel te ontruimen en ter vrije beschikking van de Regeering te stèUèn, waartoe zij met behulp van den sterken arm en op hunne kosart. 92. ten kunnen worden genoodzaakt.

2. De in de artikelen 6, 7 en 9 bedoelde beteekeningen geschieden met inachtneming van het Reglement op de Burgerlijke Rechtsart. 10. vordering.

EINDE VAN HET ERFPACHTSRECHT.

a. Wanneer het erfpachtsrecht door het verloop des tijds is geëindigd, wordt hetzelve niet stilzwij-

Sluiten