Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maka atas permintaan dan moepakatnja si pemegang pak-toeroen-temoeroen, diketjoewalikan daripada itoe sebagian tanah itoe kira-kira sama loewasnja dengan bagian tanah jang telah ditanaminja, seboléh-boléhnja dengan mengingat keperloean bagian-bagian tanah jang telah ditanami itoe atau jang perloe sekali oentoek pekerdjaan si pemegang pak-toeroenpasal 82. temoeroen itoe.

d. ta' akan dilakoekan, sebeloemnja kehendak itoe diberi-tahoekan dengan soerat-akte-hakim kepada si pemegang pak-toeroen-temoeroen atau jang dikoewasakannja, djoega kepada jang memegang gadai (hypotheek) atas tanah-tanah itoe, oléh atau atas nama Toewan-Besar Goebernoer-Djenderal, dan dalam soerat-akte itoe diseboetkan djoega soepaja ketinggalan pembajaran ja'itoe bija-pak dan denda-denda ditjoekoepi dalam tiga

pasal 7\ boelan.

e. ditetapkan dengan soewatoe beslit jang diberi-tahoekan kepada si pemegang pak-toeroen-temoeroen atau jang dikoewasakannja dengan djalan

pasal 9'. hakim dan dengan diseboetkan sebab-sebabnja.

1. Maka bekas pemegang pak-toeroen-temoeroen itoe atau jang dikoewasakannja haroes me-

i ninggalkan tanah persil itoe dalam delapan hari setelah menerima beslit itoe, laloe menjerahkan lagi tanah itoe kepada Pemerintah.

Dan bilamana tanah itoe tijada diserahkannja, maka boléhlah ija dipaksa dengan perbantoean polisi dan ongkos-ongkosnja atas- tanggoengan jang memegang tanah itoe.

2. Pemberi-tahoean terseboet pada pasalpasal 6, 7 dan 9 didjalankannja dengan meng-

pasal 10. ingati Eeglemèn Penoentoetan-Hoekoem.

PENGHABISAN HAK PAK-TOEROEN-TEMOEROEN.

a. Bilamana pak-toeroen-temoeroen telah laloe, maka hak itoe ta' boléh dianggap hidoep teroes

Sluiten