Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer de rechthebbende genegen is om va zijn recht af te zien". Oversein ij- (3) Wanneer zulks, ter beoordeeling van del ding van Gouverneur-Generaal, in het belang van de voorgj 'eerste lid* nomen oprichting eener landbouw- of tuinbouv «esteld maxi-üoeve uoodig of wenschelijk blijkt, kan de in c mumismoge-eerste alinea van dit artikel gestelde maximum-ui lijk. gestrektheid van tien bouws worden overschredil tot ten hoogste vijf en twintig bouws van 500 vial kante Rijnlandsche roeden (St. 1908 : 263).

Bijvoeging gegrond op het kabinets-rescri van 19 November 1907 No. 20 (Bijbli No. 6787).

Artikel 2.

Verschaffing Overeenkomstig door den Gouverneur-General van Staats- Vast te stellen beginselen kan van Staatswege geldj n^BhWi'k^Mi bijstand worden verschaft aan personen, al

'steun aan bedoeld bij de eerste alinea van het vorig artika klein-land- ten behoeve van de oprichting van „1 a n d b o u w-l bouwers of „t uinb o u wh o e ven".

Deze beginselen zijn neergelegd in de bij hl Gouvernements-beslnit van 5 Augustus 194 No. 34 (Bijblad No. 6050 jo. No. 6677) val gestelde voorschriften tot uitvoering der ordol nantie in Staatsblad 1904. No. 326. Zie hierachter.

Artikel 3.

Voorschrif- De bij artikel 1 bedoelde afstand in erfpacht g ten betref- schiedt overeenkomstig de nopens de uitgifte op aai fende het vraag van domeingrond met dien rechtstitel h van^d^in staande en de nader ter zake uit te vaardige art. 1 bepalingen, met dien verstande dat: bedoelde erfpachts-aaavragen.

Sluiten