Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maximum- a. het maximum van den .jaarlijks te vorderen pachtschat. pachtschat één gulden per bouw bedraagt;

Daar van b. de afstand geschiedt voor niet langer dan v ij f

en twintig jaren, met dien verstande, dat het erfpachtsrecht telkens voor ten hoogste dat tijdsverloop en met vordering van geen hoogeren canon dan sub a bepaald, wordt vernieuwd indien de grond ten genoegen der Regeering voor het beoogd doel is gebezigd. (St. 1908 : 263).

zoo noodig vrijstelling wordt verleend van de betaling der kosten van opmeting en kaarteering van den grond en van het zegelrecht voor de minuut en de aan belanghebbende uit te reiken grosse der akte van inschrijving van het erfpachtsrecht, zoomede van legesgelden voor de opmaking van het bewijs van erfpacht.

De Koninklijke goedkeuring hierop werd verleend bij kabinets-reseript van 11 October 1905 No. 36 (Staatsblad 1905 No. 586).

Voor het onderzoek raadplege men afdeeling A. van deze aflevering.

De bepaling van den pachtschat geschiedt met inachtneming van alle daartoe geschikte factoren: ligging van het perceel; aard en vruchtbaarheid der gronden; afstand tot markten, spoor- of tramhalten, groote plaatsen enz.

Voor het verleenen van de vrijstellingen sub c bedoeld, dienen de plaatselijke ambtenaren de noodige voorstellen in of verschaffen zij daartoe de noodige gegevens.

het erfpachtsrecht.

Vrijstelling c. van verschillende onkosten, aan de aanvrage verbonden, is mogelijk.

Sluiten