Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ring en ondersteuning van het onderwerpelijk bedrijf, zoomede tot uitoefening van een algemeen toezicht op het gebruik der ingevolge artikel 2 verstrekte gelden en de vervulling, der in verband daarmede op den erfpachter rustende verplichtingen, „kolonisatie-commissiën" ingesteld, welker, wijze van samenstelling, werkkring en bevoegdheid geregeld worden door den Gouverneur-Generaal.

De samenstelling, werkkring en bevoegdheid dier commissiën zijn geregeld bij Gouvernements-besluit van 5 Augustus 1904 No. 34.

De instelling, samenstelling en aanvulling dier commissiën heeft plaats door het Hoofd van gewestelijk bestuur, bij besluit, met omschrijving van het ressort en de standplaats dier colleges.

Het Hoofd van plaatsebjk bestuur is ambtshalve lid en Voorzitter.

Zooveel mogelijk dient te worden getracht in die colleges zitting te geven aan een of meer personen van beproefde ervaring op landbouwkundig gebied.

Van bovenbedoelde besluiten wordt aan de Eegeering en aan den Directe» van Binnenlandsch Bestuur mededeeling gedaan.

Het Hoofd van gewestelijk bestuur is bevoegd om de taak dier commissiën binnen de grenzen van de algemeene omschrijving van artikel 5 der ordonnantie nader te regelen.

Het proces-verbaal der commissie van onderzoek wordt, indien tevens het verzoek om geldelijken steun gedaan is, in handen van de plaatselijke kolonisatife-conimissie gesteld om advies nopens de vraag, in hoever en onder welke voorwaarden dat verzoek zou kunnen worden ingewilligd.

Bedoelde commissiën verschaffen voorts zooveel mogekjk steun en voorüchting aan de klein-landbouwers en de filantropische instellingen bedoeld in artikel 1 lid 2 der ordonnantie, nopens de regeling van het bedrijf, bereiding en afzet der verkregen producten enz.

Voorts zien zij toe op de vervulling hunner verplichting door de klein-landbouwers, het gebruik en de terugbetaling der verleende credieten enz.

Sluiten