Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maka ijapoen melakoekan pemberi-tahoean dan memboewat voorstel-voorstel jang perloe* serta menerima segala peratoeran, kepoetoesan dan pemberi-ingat jang perloe oentoek mendjalankan pekerdjaan itoe dengan sebetoelnja; dan lagi tijap-tijap tahoen sebeloem penghabisan tahoen itoe hendaklah dioendjoekkan oléh koemisi itoe soewatoe pemberitaan kepada Eésidén tentang pekerdjaannja, keadaan dan peratoeran pentjaharian pertanian-ketjil dalam djadjahannja.

8 dan § 9 dari Bijblad No. 6050).

Ketentoean peroebahan.

Tanah-tanah, jang pada waktoe ordonansi ini moelaï berlakoe telah didjandjikan akan diberikan oentoek pak-toeroen-temoeroen menoeroet pasal 1 § 2 dari firman ddo. 20 Juni 1901 No. 10 (Bijblad No. 5611) boléh diberikan dengan hak itoe djoega menoeroet atoeran-atoeran itoe. (St. 1905 : 153).

Sluiten