Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

Omtrent het verleenen van Staatswege van geldelijken bijstand aan z. g. n. klein-landbouwers, bedoeld in artikel 2 van de ordonnantie, gelden de volgende voorschriften. (Bijblad No. 6050).

grond-

le. Men onderscheidt ten deze bouw-

bedrijfs-

crediet.

2e. Grondcrediet wordt verleend voor de oprichting \ van land- en tuinbouwhoeven tot een bedrag van % van de waarde van den grond, door Inlanders; daartoe met prijsgeving hunner rechten vrijwil- i lig verlaten indien:

a. die hoeven den landbouwer een voldoend zelfstandig bestaan kunnen verschaffen;

0. de aanvragers geschikt zijn tot den land-j bouw-arbeid en door het bezit van de middelen voor eerste inrichting en uitoefening-, van het bedrijf, voldoende waarborgen tot; welslagen aanbieden. Het wordt verstrekt: voor zooveel benoodigd! tot of reeds besteed aan schadeloosstelling der Inlandsche bezitters voor het verlaten van den grond. Die verstrekking wordt in uitzicht ge-! steld bij of na de toezegging van den erfpachtstitel en kan geschieden vóór of na de inschrijving van den titel in de openbare registers.

3e. Bouwcrediet wordt alleen, voor zulke hoeven alsj onder 2a bedoeld, verleend tot oprichting der] onmisbare opstallen doch alleen aan personen!

Sluiten