Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BAB IV.

Tentang pemberian perbantoean oewang oléh Negeri kepada „orang-tani-ketjil'seperti terseboet pada pasal 2 dari ordonansi, maka berlakoelah peratoeran- peratoeran jang berikoet ini (Bijblad No 6050).

le. Maka dalam hal ini dibédakanlah tiga matjajn

| -tanah,

pemindjaman: pemindjaman -pertanian,

. I -pentjahaharian.

2e. Pemindjaman-tcmah diberikan oentoek mendirikan „tempat pertanian" dan „tempat perkeboenan", banjaknja sampai % dari harga tanahnja; tanah itoe hendaklah ditinggalkan dengan soeka sendiri oléh Boemipoetera dengan meiepaskan haknja, dan' bilamana:

a. pertanian itoe boléh memberi penghidoepan jang tjoekoep oentoek herdiri atas diri sendiri bagi si tani itoe,

b. si pemohon dianggap tjoekoep koewat oentoek pekerdjaan tani, serta mempoenjaï perkakas-perkakas jang tjoekoep oentoek pendirikan dan pehdjalankan pentjaharian itoe.

Maka pemindjaman-tanah itoe diberikan: seberapa perloe akan atau soedah dipakai oentoek pengganti keroegian kepada Boemipoetera jang akan meninggalkan tanahnja. Maka pemberian pmdjaman itoe didjandjikan pada waktoe hak pak-toeroen-temoeroen itoe diberikan, atau sesoedahnja; dan boléh terdjadi sebeloem atau setelah hak itoe ditoelis dalam register. 3°. Pemindjamam-pertanian hanjalah diberikan oentoek pertanian jang terseboet pada 2a, oentoek mendirikan roemah, pondok d. 1.1. jang mesti di-

No. 7/B.B. „

Sluiten