Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bqewat, dan hanjalah. kepada orang-orang, jang [ • imentjoekoepi sjarat-sjarat jang termaksoed pada 26, dan tijada boléh lebih dari djoemlah oentoek mengadakan segala barang jang perloe oentoek pertanian itoe dan dengan mengingati bahwa öngkos-ongkos itoe mesti dikeloewarkan dengan hémat.

Pondok, roemah d.1.1. jang terseboet diatas tinggal kepoenjaan Negeri sampai waktoe djoemlah pokok dan boenga diloenaskan; maka pemegang pak-toeroen-temoeroen itoe diwadjibkan dalam waktoe itoe akan memelihara roemah, pondok d.IiL itoe dengan sebetoelnja dengan menanggoeng soepaja kébalcaran djangan . terdjadi; segala sesoewatoe hal itoe hendaklah dengan disetoedjoei oléh Kepala-kerésidénan.

Hal ini didjalankan setelah hak atas tanah itoe ditoelis dalam register, dengan lambat laoen, menoeroet keperloean dan keadaan pekerdjaan.

4e. Pemindjaman-pentjaharian, djika perloe, diberikan kepada tani-ketjil, jang mentjoekoepi kepada sjarat-sjarat jang terseboet pada 2b, ja'ni oentoek menambahi pendapatan atau oentoek meneroeskan pertanian itoe, banjaknja sampai tijada lebih dari seperempat harga tanah jang terseboet pada 2.

Maka oewang itoe diberikan menoeroet keadaan keperloean memakai oewang. 5e. a. Sekalijan pemindjaman jang diberikan itoe haroes membajar boenga kepada Negeri banjaknja 3% dalam setahoen bagi modal jang diberikan atau bagi-bagian modal jang masih akan dibajar.

b. Maka penitjilan dari pemindjaman-pertanian atau pentjaharian dibajar tijap-tijap tahoen dengan sekijan banjaknja, soepaja pada penghabisan témpoh pak-toeroen-temoeroen, modal telah diloenaskan.

c. Dalam tahoen pertama dibébaskan kewadjiban terseboet pada a dan b itoe.

Sluiten