Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. De berekening van de bedragen, bedoeld onder b. geschiedt aldus:

I. zijn de kapitalen ontvangen gedurende het eerste jaar van den erfpachtstermijn, dan nemen met de intrede van het tweede jaar beide verpliehtingen een aanvang en moet het bedrag aan rente en één jaar-termijn van de hoofdsom vóór het einde van dat jaar in 's Lands kas zijn gestort en zoo vervolgens. LT. zijn de kapitalen ontvangen na de intrede van het tweede jaar, dan moet bij het einde van het jaar, waarin zulks geschiedde, de rente over het aantal nog niet aangebroken maanden van dat jaar vergoed, alsmede een geheele jaarlijksche aflossingstermijn voldaan zijn.

Voor den verderen duur van het erfpachtsrecht gelden de verplichtingen bedoeld aan het slot van d. I.

Bij de berekening der jaarlijksche aflossing van hoofdsommen worden bedragen beneden 50 cents verwaarloosd, die van 50 cents en daarboven als een volle gulden berekend en de hierdoor ontstane verschillen verevend bij de laatste terugbetaling.

Sluiten