Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V.

DE BEPALINGEN. c. Landgoederen en buitenverblijven.

Het Agrarisch besluit (Staatsblad 1870 No. 118) opent voor een derde doeleinde de gelegenheid grond in erfpacht te bekomen, nl. voor het aanleggen van een landgoed of voor het bouwen van een buitenverblijf met tuin.

Artikel 18 van dat besluit luidt:

„(1) Gronden, volgens artikel 9 niet uitgesloten

A.B. Artikel 9. (3) In de erfpacht worden niet begrepen:

a. gronden, waarop anderen recht hebben, indien zij ongenegen zijn zich van hun recht te ontdoen;

6. gronden, naar de inzettingen der Inlanders

als gewijde beschouwd; c. e-ronden. voor openbare markten afgezon¬

derd of voor den openbare dienst bestemd; I

d. djati- en andere houtbosschen, ae laatste voor zoover zij onder geregeld beheer zijn gebracht;

kunnen aan personen, die aan artikel 11 (*) voldoen, op aanvraag in erfpacht worden afgestaan tot inrichting als kleine landgoederen of buitenverblijven, mits betalende een pachtsom gelijk aan het hoogste bedrag der landrente of der belasting die haar vervangt, met toepassing voorts der artikelen 13 en 14.

A.B. Artikel 13. (1) De in erfpacht afgestane gronden, de daarop geplaatste gebouwen en opstallen en de voortbrengselen der gronden

(i) Nl. Nederlandsche onderdanen of ingezetenen van Nederland of van Nederlandsch-lndië.

Sluiten