Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

disitoe serta apa jang lain-lain jang ada diatasnja, djoega penghasilan tanah itoe atau X tempat-tempat bagi pentjaharian jang telah didirikan .disitoè, sekalijan ani haroes taloek kepada peratoeran padjak 'oemoem jang telah ada dan jang akan diadakan.

(2) Perponding ta'akan diminta pada tahoen, tanah-tanah itoe diberikan, dan dalam sepoeloeh tahoen jang bertoeroet-toeroet dengan tahoen itoe.

Firman-Hoekoem-Tanah. Pasal 14. (Mengatoer kebébasan Boemipoetera jang mendjadi koeli-koeli dan boedjang-boedjang di tanah itoe dari mendjalankan rodi djalan dan rodi tanaman- soewatoe hal, jang telah diatoer poela). dan dengan perdjandjian-perdjandjian jang ditetapkan oléh Toewan-Besar Goebernoer-Djenderal.

(2) Tijap-tijap persil ini tijada boléh lebih dari lima poeloeh baoe".

Dari sebab tadi telah diterangkan tentang permohonan dan segala hal-hal jang berhoeboeng dengan itoe, tentang pemeriksaan permohonan, hak dan kewadjiban pemegang pak-toeroen-temoeroen itoe, tijadalah perloe dioeraikan disini lagi perkara-perkara ketjil tentang peratoeran itoe, jang hanjalah mengoelangi. jang telah terseboet tadi sadja. Mendjadi tjoekoeplah diingatkan sadja kepada bab I dan LT.

Sluiten