Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En verklaren wij, na ons door den .-v

gemachtigde

Y£a£?' —— op liet terrein duidelijk te heb-

van ...den aanvrager % /X 4 vn ben doen aanwijzen de gronden, die hij begeert, door hem zoodanig van merkteekeneU voorzien dat ze goed te herkennen zijn, te hebben bevonden:

Toelichting. Het is noodig, dat de commissie den datum van liet request vermeldt om verwarring te voorkomen, wanneer een persoon verschillende perceelen aanvraagt,' zooals meermalen gebeurt en dat ze wanneer de requesten van een dag zijn, aan elk een nummer of letter geeft.

De merkteekenen kunnen bestaan uit gemerkte boomen of gesteenten, gekapte voetpaden of wat, volgens de commissie, daartoe al verder in aanmerking komen kan, waar natuurlijke of duurzame begrenzingen, als wegen, rivieren, waterleidingen, ravijnen, enz. ontbreken.

De aanvrager heeft te zorgen dat de commissie het perceel behoorlijk kan opnemen, waartoe de grenzen er van bereikbaar dienen te zijn.

Stelt hij een gemachtigde voor de aanwijz i n g dan dient daarvan te blijken uit eene bij het request overgelegde of later der commissie aangeboden qualificatie.

le. dat die gronden, naar gissing eene oppervlakte beslaan van bouws; zijn begrensd:

ten Noorden door

ten Oosten „

ten Zuiden „

ten Westen „

Sluiten