Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Adapoen tanah jang dingini itoe, jang diberi

tanda dengan sepatoetnja sehingga dengan moedah

ija dapat dikenal, telah kami soeroeh toendjoekkan

kepada kami di tempatnja sendiri; jang menoen-

,. ,, . jang meminta ,

dioekkan itoe ia'itoe ~. .Z^ --->•• , ■ maka

wakir'jang meminta

pendapatan kami tentang tanah itoe sepert beri-

koet:

Ketercmgam. Soepaja djangan mendatangkan keliroe, apabila seorang-orang meminta beberapa persil, seperti bijasa terdjadi, maka hendaklah hari boelan tijap-tijap rekestnja diseboetkan oléh koemisi, dan kalau rekest-rekest itoe tertoelis pada hari jang sama, maka hendaklah tijap-tijap rekest itoe diberi nomor atau hoeroef.

Jang boléh dipakai djadi tanda tanah itoe, ja'itoe pohon jang ditandaï atau batoe djalan ketjil atau apa-apa, jang patoet menoeroet timbangan koemisi itoe, ja'ni djika tidak ada batas-batas jang terdjadi sendiri atau batas-batas jang boléh tinggal lama, seperti djalan, soengai, sérokan, djoerang dan seb.

Jang meminta haroes mendjaga, soepaja kon-nsi dapat menHik persil itoe dengan sepatoetnja; sebab itoe hendaklah batas-batasnja dapat didatangmja.

Kalau jang meminta itoe mengirimkan wakilnja akan memoendjoekkan.' itoe, maka hendaklah hal mewakilkan itoe diterangkan dalam sepoetjoek soerat koewasa jang haroes dipesertakannja dengan rekest tadi atau jang haroes dikirimkannja kemoedijan kepada koemisi itoe.

1°. bawa tanah-tanah itoe, menoeroet taksiran, loewasnja baoe; berbatas:

disebelah Oetara dengan

disebelah Timoer dengan

disebelah Selatan dengan |

disebelah Barat dengan BjÜ

Sluiten