Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel of gedeeltelijk bestaat uit bosch, djati- of wildhout (zonder specificatie van soorten), struikgewas, dan wel alang-alang of glagah, enz.

2°. dat die gronden, ten opzichte van art. 9 van Stbl 1872 No. 116 in de volgende omstandigheden verkeeren:

a. dat anderen geen rechten hebben* op den grond en er geen ontginningen van de bevolking op voorkomen, d a n w'e 1 dat er stukken ontgonnen grond, woonerven, vischvijvers, vruchtboomen, enz. op voorkomen, veriaeld in de bijlage C en nader aangeduid op de schetskaart A, van welke gronden

enz. de rechthebbenden verklaard hebben g—n

wel

afstand te willen doen tegen eene schadevergoeding van f ;

b. dat de grondenysnaar de instellingen der Inlanders, niet als gewijde worden beschouwd, dan wel, dat er eene begraafplaats op voorkomt, die behoort te worden uitgemeten en waartoe de vrije toegang steeds open moet Mijven;

al

c. dat de gronden - zijn afgezonderd voor open-

niet

bare markten of voor den openbaren dienst zijn bestemd;

d. dat er W—- Gouvernements koffiétóflhen op voor¬

geen

komen, dat er op voorkomen

koffieboomen, op hoog gezag aangeplant, dat er bovendien op voorkomen vrijwillig aan¬

geplante koffieboomen (monosoeko), waarvan de

bezitters n- afstand willen doen tegen de in wel

bijlage C vermelde schadelosstelling (1);

e. dat er op voorkomen djati- e*j onder ge¬

niet 1 of

(') Zie Stbl. 1910 no: 163: „phikrecht".

Sluiten