Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regeld beheer gebracht wildhoutbosch wat behouden dient te blijven (vide ad 6.);

al_ niet

f. dat de gronden

niet

gelegen zijn in eene, vroe¬

ger bij Staatsblad voor de koffiecultuur gereserveerde streek, dat de gronden ^ begrepen zijn onder die, volgens cultuurplan uitgezonderd voor de instandhouding der verplichte koffiecultuur, wordende omtrent den toestand der koffiecultuur in de omgeving van het perceel verwezen naar bijlage D.

Toelichting ad a. Wanneer rechthebbenden op enclaves, mits kleine stukken grond, daarvan afstand willen doen en de grond daardoor terugkeert tot domein van den Staat, bestaat er geen bezwaar ze in de erfpacht op te nemen. Hetzelfde geldt voor woonerven, vischvijvers en vruchtboomen.

Héï is noodig, dat de commissie haar gevoelen kortelijk mededeele omtrent hetgeen er vóór en tegen het verlaten der enclaves te zeggen valt.

Het is toch wel eens voorgekomen, dat een verleidelijk bod daartoe aanspoorde, terwijl er weinig gelegenheid in den bewoonden omtrek overbleef om er zich een nieuw landbouwbedrijf te scheppen.

Vooral vermeerdert hiervan de beteekenis, als m vaste woningen op het perceel voorkomen en wanneer er van bepaald gezeten landbouw sprake ik (b.v. sawah). Intusschen zou in andere gevallen hef op grond der enclaves weigeren der uitgifte niet overeenkomen met het algemeen belang.

Sluiten