Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bilamana hal itoe misalnja terdjadi dalam soewatoe djadjahan jang terpisah dan koerang didijami orang, maka pemberian pak-toeroen-temoeroen disitoe tentoelah akan bergoena sekali, sehingga tidak ada keberatan t akan meninggalkan tanah itoe meskipoen ada roemah disitoe, sebab jang poenja roemah atau jang poenja tanah mentjil itoe masih moedah lagi mentjari tempat dijam jang baroe berkeliling disitoe.

Apabila sekalijan jang berhak atau beberapa orang diantaranja tidak soeka meninggalkan. tanahtanah mentjil tadi, hendaklah koemisi menerangkan letaknja tanah-tanah jang akan dikeloewarkan itoe, serta haroeslah poela dinjatakannja timbangannja tentang boléhnja mengeloewarkan tanah-tanah itoe dengan mengoebah batas tanah jang hendak dipakkan itoe, sehingga tanah-tanah itoe keloewar dari batas itoe; atau kalau tidak, tentang pestinja boléh diadakan djalan dari tanah mentjil itoe ke djalan raja jang terdekat. ïjftffe

Dengan mengichtisarkan segala keterangan jang jang (iiminta tentang tanah mentjil dan lain-lainnja itoe didalam satoe staat (daftar)', dapatlah isi porses-perbal ini diringkaskan sebagian besar, dan dan lagi dengan pertolongan staat itoe moedah mengambil ichtisar perkara itoe. Akan tetapi djikalau tidak ada tanah mentjil atau tanah itoe hanjalah sedikit sadja, sehingga moedah menjeboetkan atau menerangkannja dalam porses-perbal ini sendiri, tidak perloelah diboewat staat itoe.

Soepaja perkara itoe diketahoei lebih baik dan dapat ditimbang dengan betoel, hendaklah diseboetkan djoega, tanah-tanah mentjil itoe berkoempoel mendjadi satoekah atau tertjerai-tjerai dan berapa banjak padjak-tanah (landrente) jang dibajar oentoek tanah itoe. Adapoen kehendak Pemerintah, seperti tentang

Sluiten