Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haan Boemipoetera itoe, karena kalau begitoe, boléh djadi kesoedahannja tanaman kopi monosoeko jang akan dikoerangi merékaitoe oentoek menambahi peroeshaan tanahnja itoe. 4°. bahwa hoetan jang tidak tetap dipelihara,

jang ada dalam persil itoe S°^J~^— hanjalah

seboewah itoe sadja terdapat di djadjahan jang ber-

keliling itoe dan hoetan itoe soe^Sgooh memkeri

tidak

kajoe jang perloe oentoek perboewatan Negeri dan lain-lainnja atau memberi kajoe-api kepada anaknegeri sehingga menoeroet timbangan koemisi itoe

seloeroeh . y perloe M ... ,

—t—noetan itoe, ,., . —; dipelinarakan.

sebagian ' tidak perloe 1

Keterangan. Kalau di persil itoe tidak ada hoetan, dibatalkanlah pasal 4.

Amtenar-amtenar pada tijap-tijap tempat bijasauja lebih tahoe menimbang dari kontrolir-djati, seberapakah hal memeliharakan hoetan itoe perloe goena kepentingan . anak-negeri dan perboewatan Negeri, dan seb. Akan itoe diwadjibkan koemisi mendjawab pasal 4.

Tentang djenis-djenis kajoe jang terdapat di persil itoe, dan harga kajoe itoe berhoeboeng dengan oepah menebang dan menjérét dan tentang kedja<iian menghabiskan hoetan berhoeboeng dengan toeToen hoedjan, djoega mengingat boléh djadinja kering mata-mata air; sekalijan ini haroes ditimbang ■oléh kontrolir-djati, jang beroléh sjarat-sjarat pekerdjaan tentang itoe.

5°. bahwa tanah-tanah itoe -~nf^— perloe

tidak ^

oentoek menambahi peroesahaan tanah Boemipoetera sebab

Keterangan. Satoe-satoe kali terdjadi, tanah jang diminta itoe letaknja dalam djadjahan, dimana pemboekaan tanah oléh anak-negeri masih lagi di-

Sluiten