Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ningen van de bevolking zich uitbreiden en op of nabij het perceel reeds velé blijken daarvan bestaan.

In die gevallen kan het wezen, dat er gegronde bezwaren tegen de uitgifte bestaan.

Van veel beteekenis is daarbij de mogelijkheid om de gronden door bestaande of nader aan te leggen waterleidingen te irrigeeren en ze dus tot sawah te maken, hetgeen alsdan dient te worden vermeld.

6°. dat de pachtsom per bouw met inachtneming van het voorkomende in de circtdaire van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur van 25 Januari 1894,

No. 572, (Bijblad No. 5056), moet bedragen f ,

welk bedrag geoordeeld is te moeten worden aangenomen omdat:

de gronden van hoedanigheid zijn;

het perceel over het algemeen geaccidenteerd is;

de gelegenheid tot afvoer van het product

is te noemen, bedragende de afstand tot

de naaste spoorhalte genaamd

palen langs , geaccidenteerde wegen en

het transport daarheen per moet

geschieden;

het perceel gelegen is, wat de gelegenheid betreft tot het verkrijgen van werkvolk;

men over het perceel beschikken kan over

water;

de in de nabijheid gelegen erfpachtperceelen

waarvan

de ligging en de besluiten krachtens welke zij zijn afgestaan of waarbij zij zijn toegezegd op de overgelegde districtskaart (bijlage. B) duidelijk zijn aangegeven, aan canon moeten betalen respectievelijk f

Toelichting. Hier moet vermeld worden welk gevoelen bestaat omtrent het productief vermogen van den grond (goed, middelmatig, slecht);

de omstandigheden van het terrein, b.v. al of niet

Sluiten