Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer hellend, al of niet moeielijk bewerkbaar, veel steen, een gedeelte minder geschikt, bewaterbaar of niet, enz.;

de gelegenheid met opzicht tot het verkrijgen van werkvolk;

de gelegenheid voor den afvoer van het product;

het al dan niet wenschelijke om onderscheid te maken met de pachtsom, welke betaald wordt door nabijgelegen ondernemingen, met vermelding van afstanden, c.q. redenen van het verschil, en verder alles wat invloed heeft op de waarde der gronden.

Op grond van het bovenstaande vermeenen wij

al

dat het in hoofde dezes bedoeld perceel in erfpacht kan worden afgestaan tegen eene pachtschat van ƒ per bouw en onder de navolgende voorwaarden (bijv.):

dat daarvan uitgezonderd blijve het gedeelte begrensd door of den weg van

uaar ;

dat bij de indiening van kaart en meetbrief blrjke, dat het perceel bestaat uit vrij Staatsdomein, dus dat de rechthebbenden voor de enclaves, vruchtboomen, gewassen (vide bijlage C) naar genoegen zijn schadeloosgesteld;

dat de erfpachter ten genoegen van het plaatselijk bestuur zal hebben te onderhouden de over of langs het perceel loopende gedeelten der wegen of paden

■van naar

zullende bij gebreke hiervan, door het plaatselijk bestuur, op kosten van den erfpachter, in het onderhoud worden voorzien;

dat c.q. de erfpachter den toegang zal moeten "blijven verleenen op de tot het tijdstip der uitgifte

Sluiten