Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

BLADZ.

Inleiding *

HOOFDSTUK I.

De bepalingen.

a. Groote Landbouw.

Staatsblad 1904 No. 304, zooals dat is gewijzigd en aangevuld bij Staatsblad 1909 No. 311 en 1912 No. 349.

| L (1) Verzoekschriften tot afstand van grond in erfpacht behooren te worden ingediend bij het betrokken Hoofd van gewestelijk bestuur. Verplichte bijlage dier verzoekschriften

(2) Wijziging van die verplichting indien de aanvraag een eiland betreft

§ 2. Doorzending van het verzoekschrift met bijlage naar de

commissie van onderzoek 16

§ 3. (1) Bekendmaking van het verzoek in de betrokken desa's door het onderdistrictshoofd. Bevoegdheid van bestuurders en ingezetenen om bezwaren terzake in te dienen. Termijn en plaatsen van indiening

dier bezwaren

(2) Indiening door den Assistent-Wedana van een procesverbaal van zijn verrichtingen. Aanteekening daarop na een maand van de c.q. bij de commissie van onderzoek ingebrachte bezwaren 18

4. (1) Uitnoodiging der commissie van ondersoek aan den aanvrager om tegenwoordig te zijn bij de plaatselijke opneming der gronden. Voorafgaande afbakening der grenzen daarvan door dezen lf

Sluiten