Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ISINJ A.

Permoelaan-kata moeka.

4

BAB I.

K et e n t o ea n.

a. Pertanian-Besar.

Staatsblad 1904 No. 304, dioebah dan ditambah dalam Staatsblad 1909 No. 311 dan 1912 No. 349.

§ 1. (1) Soerat-soerat permohonan tanah oentoek dipak toeroen-temoeroen haroes dioendjoekkan kepada Kepala-keréaidénan jang bersangkoetan dengan hal inil^mpiran-lampiran jang mesti disertakan pada soe-

iiciiuouuiian itoe ... g feboe^p^*

2. Menprimkan teroes soerat permohonan beserta lampiran nja kepada koemisi pemeriksaan

13 17

17

Kekoe-

§ 3. (1) Menjijarkan permohonan itoe oléh kepala-onderdis tnk dalam désa-désn iann y.»™ ,

^xoiiiiuu! uan pendoedoek désa akan mengoendjoekkan keberatannja. Waktoe dan tempat menjampaikan keberatan itoe .. 17 (2) Pengoendjoekan satoe porsés-perbal oléh ' Asist'énl Wedana tentang perboewatannja. Mentjateti diataspja keberatan jang ditoendjoekkan orang kepada koemisi-pemenksaan setelah laloe seboelan .. ... 19

§ 4' (1) w^fkan oléh.1koemi8i «oepaja si pemohon haHr waktoe memeriksa tanah-tanah itoe. Kewadjiban si pemohon akan memboewat tanda-tanda batas, sebeloem memeriksa itoe 19

Sluiten