Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADZ.

(2) Bevoegdheid der commissie van onderzoek om bij niet voldoening aan die uitnoodiging het onderzoek te staken. Bevoegdheid van den Resident om de aanvraag verder buiten behandeling te laten .... 18

§ 5. (1) Gevallen waarin volstaan kan worden met voorstel tot afwijzing van de aanvraag, zonder voorafgaand plaatselijk onderzoek 20

(2) Gevallen waarin de commissie van onderzoek een proces-verbaal van opneming behoort op te maken. 23

(3) Indiening dier stukken aan het Hoofd van plaatselijk bestuur en doorzending met diens advies aan den Resident i 24

§ 6. (1) Gevallen, waarin die stukken vervolgens in handen

van den betrokken houtvester dienen gesteld .... 24

(2) Punten van advies terzake door den houtvester uit

te brengen 26

(3) Plaatselijk onderzoek door den houtvester 26

(4) Overschrijding der termijnen voor het advies gesteld alleen bij gebleken noodzakelijkheid toegestaan .... 26

§ 7. (1) Gevallen van andere adviezen welke de Resident heeft in te winnen. Indiening van alle stukken aan den Gouverneur-Generaal met voorstellen tot toe- of afwijzing. Verdere inhoud dier voorstellen. 28

(2) De indiening heeft plaats door tusschenkomst van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur. Geval van afwijking daarvan 30

§ 8. Geval waarin is voorgeschreven een onderzoek naar de vervulling van bij den afstand in erfpacht gestelde voorwaarden 32

§ 9. (1) Geval, waarin eene tweede plaatselijke ojmeming der aanvrage door de commissie van onderzoek is voorgeschreven 32

(2) Gelijktijdige opneming van de houtmassa door den houtvester ter bepaling der retributie 34

(3) Verdere voorschriften terzake 34

§ 10. Spoedige indiening der verslagen van bovenbedoelde werkzaamheden aan den Resident. Doorzending daarvan aan den Directeur van Binnenlandsch Bestuur 36

Sluiten