Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADZ.

§11. (1) Gevallen, waarin de Eesident de stukken zonder

die verslagen kan doorzenden 36

(2) Verpliehting van den aanvrager tot inschrijving van den verleenden rechtetM»! bij vaststelling der retributie na het Regeeringsbesluit van afstand in erfpacht 36

HOOFDSTUK II.

Eechten en verplichtingen van den erfpachter.

Algemeene voorwaarden van afstand in erfpacht 44

Verplichting tot betaling der opgelegde belastingen 48

Verplichting tot betaling van de pachtsom , 48

Boeten 50

Overgang van het erfpachtsrecht; opdracht van het beheer aan

een gemachtigde 52

Prijsgeving van het erfpachtsrecht 84

Vervallenverklaring van het erfpachtsrecht 56

Einde van het erfpachtsrecht 58

Te niet gaan van het erfpachtsrecht 60

HOOFDSTUK III.

De bepalingen. b. Kleine Landbouw.

Staatsblad 1904 No. 326, zooals dat is gewijzigd en aangevuld bij Staatsblad 1905 No. 153 en 1908 No. 263.

Artikel 1.

1. Vaststelling van de maximum-uitgestrektheid gronds in erfpacht uit te geven voor kleinen landbouw 64

2. Idem voor kleinen landbouw, door als rechtspersoon erkende filantropische vereenigingen uit te oefenen 66

3. Overschrijding van het in het eerste lid gesteld maximum

is mogelijk 68

Artikel 2.

Verschaffing van Staatswege van geldelijken steun aan kleinlandbouwers 68

Sluiten