Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pasal 2.

Hal menetap- Padjak-kepala ditetapkan tijap-tijap tahoen, boewat kan padjak- satoe tahoen lamanja dan dihitoeng sedésa-sedésa. Besarnk^ke Maka besarnja padjak-kepala itoe boewat tjjSap-tijap tetapan itoe d®sa, ja'itoe sebegitoe kali padjafc-kepala rata-rata (2), jang soedah ditentoekan boewat tijap-tijap kerésidénan atau bahagiannja, seperti banjaknja orang jang mesti kena rodi dalam satoe-satoe désa terhitoeng pada 1 Januari dari tahoen padjak itoe dikenakan.

Pasal 3.

Hal iuembagi- (1) Direktoer Pemerintahan dalani-Negeri dikoebagi (omslag)wasakan, djika ija menganggap 'adil dan perloe, akan padjak-kepalamengizinkan penbagian baroe boewat distrik-distrik, trfk^dlstoUt onderdistrik-onderdistrik atau désa-désa tentangan •nderdistrik-dj0em^ab Padjak-kepala dari soewatoe kerésidénan onderdistrik atau sebagian dari kerésidénan itoe, jang mesti diatan désa- bajar rata-rata oléh pembajar padjak seperti termaks^tnV^erésT S°Q^ Pada Pasa^ 2, dengan mengambil alasan kaja dénan " a*ai1 koeranS kajanja pendoedoek atau berat ringannja rodi jang telah dihapoeskan sesoedahnja tahoen 1913.

(2) Ketetapan rata-rata ini ditetapkan dalam Staatsblad 1914 No. 314, 1915 No. 297 dan 1916 No. 174 dan 535, dan moeial berlakoe bertoeroet-toeroet pada 1 Januari dari tahoen-tahoen 1914, 1915 dan 1916 dan banjaknja boewat masing-masing kerésidénan:

Banten f 2.45 Betawi (ketjoewali onder-

Prjjangan „ 2.85 distrik Bogor, distrik

Tjirebon „ 2.25 dan afdeeling dari nama

Pekalongan „ 2.30 itoe) ƒ 2.65

Rembang „ 2.— Pasóeroean „ 2.70

Soerabaja „ 2.75 Controle-afdeeling &ari-

Madoera „ 1.— moendjawa, ' afdeeling. U8f "

Besoeki „ 2.50 Djapara, dan distrik

Banjoemas „ 2.35 Semarang, afdeeling

Kedoe.... „ 2.— Semarang," dari kerési-

Madioen „ 2.40 dénan Semarang „ 1.—

Kediri „ 2.90 Bagian- lain dari kerésidénan Semarang „ 2.—

Sluiten