Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hal menetap- (2) Waktoe membagi-bagi padjak-kepala itoe boetérseboctan Wat sedi8*rik atau seonderdistrik atau sedésa, maka diboewat me- tentoekan besar padjak rata-rata jang kemoedijan akan nentoekan ditetapkan oléh Direktoer Pemerintahan dalath-Negeri padjak rata-- boewat tijap-tijap orang jang mesti membajar padjakrata boewat kepala; maka besarnja padjak rata-rata itoe diboelatkan

orangist kelipatan dari lima sén- Besarnja padjak-

kena padjak- P8^** itoetidak boléh dioebah, melainkan hanjalah kepala. kalau besarnja padjak rata-rata jang terseboet di pasal 2 dioebah atau djikalau ada sebab-sebab jang perloe menoeroet timbangan Direktoer Pemerintahan dalam-Negeri.

Pasal 4.

ba'gtan-pem- Ë£ DJikalau dalam satoe désa orang-orangnja jang bagian pa- wadJib membajar padjak-kepala, mohon penetapan djak-kepala pembagian baroe dari pada djoemlah padjak-kepala boewat satoe-jang dipastikan atasnja, maka mendjalankan penetapsatoe désa. an pembagian baroe itoe diserahkan kepada pemerintah désa, dengan diamat-amati oléh pegawai bangsa Belanda atau bangsa Boemipoetera, jang ditoendjoekkan oléh Kepala-kerésidénan,

(2) Maka sijapa djoewapoen tida' boléh dipaksa akan membajar padjak-kepala lebih dari empat kari sebanjak padjak rata-rata menoeroet pasal 2 dan pasal 3 jang telah ditetapkan boewat tijap-tijap orang jang mesti membajar padjak-kepala. (St 191 No ) (3).

(3) Ketetapan pembagian baroe ini tida' boléh dioebah lagi dalam tahoen pembajaran padjak Wé

Pasal 5.

tal menetap- (1) Ketetapan padjak-kepala ditetapkan oléh KeïadjaTS Pala"keïésidénan sebeloemnJa 15 Maart dari tahoen pala. Pembaj»ran padjak — dan djikalau ada pembagian sepea^Jerseboet pada pasal 3, atau kalau pembagian !-{«TA jat.ini tida' ada dalam Staatsblad 1914 Ne. 818. Dalam ajat 3 (ajat-lama 1 penghabisan) ditambahkan perkataan .baroe ini" Perkiir taan pemetjahan repartitie) disalin selamanja den^n „pembagian"

Sluiten