Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ritoe dioebah — maka hendaklah ketetapan itoe dilakoekan selekas-lekasnja dalam tahoen pembajaran padjak itoe.

Membetoel- (2) Kesalahan-kesalahan tentangan keterangan, atau hankdrtlam "toelisan atau Pernitoen^an> 3an? diketahoei sesoedahketetapan n^a ketetapan ditetapkan, boléh dibetoelkan oléh Keitoe, pala-kerésidenan. Kelebihan oewang-padjak-kepala jang telah terpoengoet lantaran salah tadi, mesti dikembalikan; kekoerangan dari ketetapan jang ditentoekan, haroeslah ditagih lagi.

Pasal 6.

|Hal membé- Maka Direktoer Pemerintahan dalam-Negeri boléh k^w" riban membebaskan daripada kewadjiban membajar padjak-

menibiijai'|ia-kePa^a boewat sebagian atau sama sekali, djikalau djuk-kepala. teranggap ada sebab loewar bijasa dan jang terpenting.

Pasal 7.

Hal memoe- (1) Memoengoet padjak-kepala didjalankan oléh ng-oetpadjak-^gpgj^^gg^ oewang jang dipoengoetnja mesti dimap " soekkannja di tempat jang telah ditèntoekan (4). Gandjaran (2) Pemoengoet-pemoengoet mendapat gandjaran ^moei^oet6" °-e^aPan da^am seratoes dari oewang jang dipoengoetnja, maka gandjaran ini diberikan kepadanja setijap kali ija memasoekkan oewang.

(3) Kepala-kerésidénan menetapkan atoeran djalan memoengoet padjak-kepala itoe. Tanggal (4) Sebeloem tangal 20 December dari tahoen pembajaran padjak itoe, maka hendaklah padjak-kepala itoe telah * ° dibajar loenas.

Pasal 8.

V aktoe pem- Sijapa jang mesti membajar padjak-kepala, boléh dï-keiala m.embaJar Pada tijap-tijap waktoe jang dikehendaki'aa nja (B), akan tetapi tijap-tijap kali mesti dibajar

(4) Akan ditoendjoekkan oléh Résidén. (*) Tetapi lihat djoegalah pasal 7 ajat 4.

No. 2/B.B. 2

Sluiten