Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*. mendjaga soepaja oewang-padjak mesti soedah loenas sebeloemrija tanggal 20 December dari tahoen pasal T. pembajaran padjak;

j. mengatoerkan bersama pemerintah-désa pemetjah!®6 i an baroe, jang tijada akan dioebah lagi dalam taW*L w p hoen pembajaran pad jak itoe.

6. KEPALA-ONDERDISTRIK

& »• a. mengamat-amati hal mengisi kohir-kohir-désa;

b. mendjaga, soepaja kepala-désa memboewat kohirkohir seperloenja, sehingga boléh ternjata banjaknja orang-orang jang mesti mendjalankan rodi pada 1 Januari dari tahoen pembajaran pad jak — djikalau ija mendapat kabar, bahwa Kepala-kerésidénan menganggap perloe akan memboewat pembagian baroe seperti termaksoek pada pasal 3

§ 6- dari Ordonansi padjak-kepala —.

7. KEPALA-DISTRIK

a. meneroeskan kohir-kohir-désa jang diterimanja dari kepala-onderdistrik, kepada pegawai jang mengamat-amati (Kontrolir atau Aspiran-Kontrolir)

^ 8* jang mengepalaï dija;

b. menjerahkan kohir-kohir-désa kepada kepalakepala-désa boewat memoengoet oewang-padjak, menoeroet kohir-kohir-distrik jang telah ditetap-

8 8 • kan dan diisi dengan tjoekoep;

c menjerahkan pada kepala-kepala-désa soerat-soe„ 2 rftt padjak (tjontoh D), jang telah ditanda-

* ' tanganinja.

8. PEGAWAI-PEGAWAI JANG MENGAMATAMATI (KONTROLIR ATAU ASPIRAN KONTROLIR

a. memboewat bagi tijap-tijap distrik dalam dja-

Sluiten