Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(model B) op naar de gegevenBf'rorvat in de hem § 4. aangeboden desa-kohieren;

b. dient die districtskohieren in aan den Resident, vergezeld van een beknopte-toelichting van de stijging of daling van den aanslag van het hoofdgeld, veiv

§ 5. geleken met dien van het vorige jaar;

c. maakt — indien hij bericht ontvangt, dat het Hoofd van gewestelijk bestuur een omslag van het hoofdgeld noodig acht — de districtskohieren slechts in zooverre op, dat den Resident daaruit het aantal heerendienstplichtigen op 1 Januari van het belas-

§ 6. ting-jaar kan blijken.

9. DE AMBTENAREN BIJ HET EUROPEESCH OF LNLANDSCH BESTUUR

a. houden — bijaldien daartoe door het Hoofd van gewestelijk bestuur aangewezen — toezicht op: I. het onderzoek van de desakohieren door de § 3. betrokken hoofden van onderdistricten;

II. de naleving der bepalingen van de Hoofdgeldordonnantie en van de Uitvoerings-voor§ io. schriften;

III. de uitvoering door het desabestuur van den art. 4. omslag in de desa.

Sluiten