Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

djahannja, satoe kohir (tjontoh B) menoeroet keterangan, jang terseboet didalam kohir-désa jang § *• telah dioendjoekkan kepadanja;

rb. mengoendjoekkan kohir-kohir-distrik itoe kepada :««sidén, disertaï satoe keterangan péndék dari hal naik atau toeroennja ketetapan padjak-kepala di§ ö- bandingkan dengan tahoen jang laloe;

c. memboewat kohir-kohir-distrik seperloenja, sehingga ternjata kepada Résidén berapa banjaknja orang-orang jang kena rodi pada 1 Januari dari tahoen pembajaran padjak — djikalau ija mendapat kabar, bahwa Kepala-kerésidénan mengang§ 6- gap perloe diadakan pemetjahan —.

9. PEGAWAI-PEGAWAI DARI PEMERINTAHAN BANGSA BELANDA ATAU PRIJAJIPRIJAJI BOEMIPOETERA

a. mengamat-amati, kalau ija ditoendjoekkan oléh Kepala-kerésidénan: I. pemeriksaan kohir-kohir-désa oléh kepala-on§ 3. derdistrik jang bersangkoetan dalam hal itoe;

H. hal mendjalankan ketentoean dari Ordonansi padjak-kepala dan peratoeran atas mendja§ 10. lankan ordonansi terseboet;

m. hal mendjalankan pemetjahan padjak dalam pasal 4. désanja oléh pemerintah-désa.

Sluiten