Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Verplichte persoonlijke diensten werden reeds van onds op Java en elders in den Oost-Indischen Archipel door de Vorsten en grooten van de bevolking gevorderd: in onbeperkten getale en voor een ongeteld aantal soorten van werkzaamheden.

Het Nederlandsch-Indisch Gouvernement nam in 1816 deze belasting in arbeid bij het vaststellen van de beginselen, waarnaar deze gewesten zouden worden bestuurd, over.

De stof werd in verschillende Regeeringsreglementen geregeld; het laatst in dat van 1854 en wel in artikel 57, waarbij aan den Gouverneur-Generaal de verplichting wordt opgelegd den aard en duur der persoonlijke diensten, waartoe de inboorlingen verplicht zijn, de gevallen waarin en de wijze en voorwaarden, waarop zij kunnen worden gevorderd, te regelen, in overeenstemming met de bestaande gebruiken, instellingen en behoeften.

Voorts wordt in dat artikel nog voorgeschreven, dat de verordeningen, persoonlijke diensten betreffende, in elk gewest om de vijf jaren door den Gouverneur-Generaal moeten worden herzien, met het doel om daarin trapsgewijze vermindering te brengen zoover als bestaanbaar is met het algemeen belang.

De laatste herziening heeft plaats gehad bij Staatsblad 1914 No. 101 voor de gewesten Bantam, Cheribon, Pekalongan, Semarang en de afdeeling Krawang van het gewest Batavia; bij Staatsblad 1915 No. 21 j°

Sluiten