Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1918 No. 334 voor de gewesten: Pasoeroean, KedirL Madioen, Besoeki, Sóerabaja en Madoera en hij Staatsblad 1916 No. 66 voor de gewesten PreangerRegentschappen, Banjoemas en Kedoe, terwijl bij] Staatsblad 1914 No. 316 voor de eerste maal een heerendienstregeling werd vastgesteld voor de tot het domein van den Lande teruggekeerde, in de afdeelingen Stad en Voorsteden van Batavia, Tangerang, Meester Cornelis en Buitenzorg der Residentie! Batavia gelegen particuliere landerijen.

Bij die verordeningen werden de heerendiensten, tot het presteeren waarvan dé bevolking tot dien tijd verplicht was, teruggebracht tot drie groepen, nl.:

Ié bestrijden van rampen van hooger hand of afwending van algemeen gevaar; II. het vervoeren van personen en troepen op marsch j en van hunne goederen. III. het aanleggen of vernieuwen van en het verrichten van zware herstellingen aan irrigatie-werken. \

De diensten bedoeld onder II en III mogen alleen gevorderd worden tegen betaling en indien tegen behoorlijk loon geen of niet in voldoenden getale vrije koelies te verkrijgen zijn.

Bij Bijbladen Nos. 8031, 8211 en 8487 werden voorschriften gegeven ter uitvoering der bovengenoemde verordeningen. Zij zijn met de bepalingen verwerkt, in Hoofdstuk II dezer aflevering.

De verplichte persoonlijke diensten worden, behoudens de maatregelen welke noodig mochten blijken om ze binnen redelijke grenzen te houden of terug te brengen, aan geen rechtstreeksche regeling van Bestuurswege onderworpen.

Cultuurdiensten ten slotte, welke in de laatste jaren alleen gevorderd werden ten behoeve van de Gouver-

Sluiten