Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nos. 6440, 6561, 6563, 6564, 6566 en 671(1 (Bijblad .82U, art. 6); c. Preanger-Regentschappen, Banjoemas erl Kedoe, opgenomen in Bijblad N08. 62621 6328 en 6718, alsmede de WerkregelinJ voor den heerendienst in de Preangerl Regentschappen, opgenomen in Bijblao No. 4656 (Bijblad 8487, art. 6) zijn daar mede vervallen.

Artikel 1. Met intrekking der ordonnantiën tol regeling der heerendiensten in de gewesten:

a. Bcmtam, Cheribon, Pekalongan, Semarang en Rembang, en in de afdeeling Krawang van het gewesl Batavia,

b. Pasoeroean, Kediri, Madioen, Besoeki, Soerabaja en Madoera,

c. Preanger-Regentschappen, Banjoemas en Kedoe, voor genoemde gewesten vast* te stellen de volj gende regelen betreffende den aard en duur deï persoonlijke diensten, waartoe aldaar de inboorlingen verplicht zijn, zoomede omtrent de gevalle^ waarin, benevens de wijze en voorwaarden waarop, die diensten kunnen worden gevorderd.

Wie heeren- § 1. Behoudens de hieronder in § 2 omschreven uit* dienstplicht zonderingen zijn heerendienstplichtig: tig zgn.

Staatsblad a. in de residentie Rembang: de bezitters van bouw1914 No. 101. grond, vischvijvers, erf, tuin of huis, zoomede hoof. den van op zich zelf gevestigde'gezinnen;

b. in de afdeeling Krawang der residentie Batavia: dc bezitters van bouwgrond, vijver, erf, tuin of huisj behalve de uitsluitend huisbezitters in de gedeelterj der districten Sindangkasih en Darangdan, welke eertijds het toenmalig district Gandasoli der resi^ dentie Preanger-Begentschappen vormden;

Sluiten