Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuinen, voor zoover niet aangelegd ter vervan-ging- van gedwongen aanplant en in de afdee- ■ ling Krawang der residentie • Batavia ook de! nipahbosschen.

In de residentie Bantam worden voor de toe— BifA fl passing van § 1, letter f van artikel 1 alsi

„werkbaar" aangemerkt zij,' die lichamelijk ini staat zijn in eigen levensonderhoud te voorzien] (Bijblad No. 8031 art. 1).

Staatsblad zi-jn heerendienstplichtig:

1915 No. 21. a -n ^ resi,jeiltie Pasoeroean: de bezitters van bouw-' grond, vischvijvers, erven, tuinen of huizen;

6. in de residentiën Kediri en Madioen: de bezitters van bouwgrond, erf of tuin;

c. in de residentie Besoeki: in de afdeeling BanjoeA wangi: de werkbare mannen; elders: de bezitters van bouwgrond, vischvijver, erf, tuin of huis;

d. in de residentie Soerabaja:

1. in de afdeelingen Soerabaja, Sidoardjo, Modjokerto en Djombang: de bezitters van bouwgrond, vischvijvers, tuinen, huizen of vischfuiken (toeroes);

2. in de afdeelingen Grisee (met uitzondering van het district Bawean) en Lamongan: in de desa's met bouwgronden: de bezitters van bouwgrond, erven of tuinen en in de desa's zonder bouwgronden: de hoofden van op zich zelf gevestigde huisgezinnen;

3. in het district Bawean der afdeeling Grisee: alle werkbare mannen tusschen den geschatten leefj tijd van 18 tot 50 jaren;

i.i. &• in de residentie Madoera:

Sluiten