Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. orang-orang jang menoeroet poetoesan Kepala-kerésidénan boléh dianggap bekas pegawai, dan bekas militèr;

e. pendjawat-pendjawat dan kepala-kepala désa, jang bertoeroet-toeroet mendjalankan pekerdjaannja laman ja 30 (tiga poeloeh) dan 5 (lima) tahoen, dan diperhentikan dengan hormat;

/. djanda-djanda dari orang-orang terseboet pada ajat a, d dan e, ketjoewali djanda dari anggota-anggota pemerintahan-désa lain dari kepala-désa;

g. orang-orang jang bertjatjat, jang telah toewa dan perempoewan djanda, dan djanda lain-lain dari 'jang terseboet pada ajat /, semoewa djika meréka itoe miskin;

h. pendoedoek-pendoedoek dari tanafc-tanah jang telah diserahkan dengan sematjam hak-barang kepada peroesahaan tanah (landbouwondernemingen), atau 'keradjinan djikalau merékaitoe dalam pekerdjaan tetap pada peroesahaan itoe;

i. pendoedoek-pendoedoek dari désa perdikan, jang telah dttetapkan atau akan ditetapkan dalam register-register oléh Toewan Besar 'Goebernoer-Djenderal.

Djoega dibébaskan: j. dalam kerésidénan Tjirebon: pendoedoek-pendoedoek dari keraton-keraton dalam iboe-kota Tjirebon dan pendoedoek-pendoedoek dari désa-désa Soenjaragi dan Argasoenja, jang masih toeroet mendjadi kepoenjaan Soeltan-Soeltan gelaran di Tjirebon; djoega dibébaskan sekalijan toeroenantoeroenan dari Radja-Radja Tjirebon dari dahoeloe kala, jang masih bergelar „Radén" atau lebih tinggi;

Staatsblad fe dabam kerésidénan Banten: orang-orang kedjeroan 1914 Ko M>1. dari bangsa Badoewi;

l. dalam kerésidénan Madoera: opsir-opsir dan serdadoe-serdadoe jang masih djadi barisan, dan jang telah dilepas dari barisan dengan mendapat wang djasa atau oewang bantoean dan jang mendapat bintang „Militaire Willemsorde", bintang tanda

Sluiten