Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad medaille voor langdurigen dienst of wel het onder1915 No. 21. scheidingsteeken voor eervol vermelden;

(2) Het bepaalde bij de vorige alinea maakt geen inbreuk op rechten, verkregen onder de werking van bij deze ordonnantie ingetrokken heerendienstregelingen.

Staatsblad

1914 Vo. ïoi,

1915 No. 21,

1916 No. 66

Senïten 3" (1) Behoudens het bepaalde bij de volgende gevorderd alinea en wanneer zulks bij rampen van hooger hand, mogen dan wel tot afwending van algemeen gevaar tijdelijk worden, noodig mocht zijn, in welke laatste gevallen desvereischt over alle werkbare mannen kan worden beschikt, worden onder geen naam of voorwendsel van heerendienstplichtigen andere diensten gevorderd dan die benöodigd voor het vervoeren van personen en troepen op marsch en van hunne goederen, op den voet aangegeven in de ordonnantie van 3 Mei 1875 (Staatsblad No. 110), indien daarvoor tegen de vastgestelde tarieven geen of niet in voldoenden getale vrije werklieden te bekomen zijn, zullende voor bedoelde diensten alleen > de werkbare dienstplichtige mannen kunnen worden opgeroepen.

Bedoeld Staatsblad luidt:

„De verstrekking van huisvesting en onderhoud aan troepen of personen op marsch, behoorende tot de landmagt in Nederlandscb.Indië, en van transportmiddelen aan dezen en aan alleen reizende officieren, militairen of militaire personen, een en ander op den voet en de wijze bij Staatsblad 1883 No. 104 bepaald, en tegen de betaling, vastgesteld bij .de tarieven, bij dat Staatsblad gevoegd, rust, indien daarin van landswege op geene andere wijze wordt voorzien, op de Inlandsche en met haar gelijkgestelde bevolking in Nederlandsch-Indië".

Sedert is de verstrekking van huisvesting aan militairen en militaire personen geregeld bij

Sluiten