Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keberanian dan kesetijaan („moed en trouw"); ■ Staatsblad bintang tanda kerdja lama dalam dines, atau jang 1915 No. 21. mendapat tanda poedjian baik.

(2) Apa jang terseboet pada ajat tadi, tijada akan mengoebah hak-hak, jang telah didapati dan ditetapkan sah oléh peratoeran rodi, jang ditjaboet oléh ordonansi ini.

Staatsblad

1914 No 101,

1915 No. 21,

1916 No. 66.

Rodi-rodi ^ 3# ^ Ketjoewali boewat jang terseboet pada jang boléh a^a* ^erikoet dibawah ini, dan djika ada bahaja 'alam, diminta. a*au Perloe boewat sementara akan menolak bahaja 'oemoem (boewat ini boléh diperintahkan sekalijan ra'ijat koewat akan mendjalankan rodi itoe), maka dari orang-orang, jang mesti mendjalankan rodi tijada boléh dipinta rodi atas nama apa atau dengan memakai sebab apa djoega, melainkan oentoek pekerdjaan mebbawa orang-orang dan balatentara, jang lagi dalam perdjalanan dan barang-barangnja, ja'ni menoeroet peratoeran terseboet dan diterangkan dalam ordonansi dari 3 Mei 1875 (Staatsblad No. 110), ja'itoe bilamana dengan bajaran jang ditetapkan tijada ada atau tijada tjoekoep banjaknja koeli bijasa. Maka jang dipakai dalam hal ini hanjalah ra'ijat koewat, jang mesti mendjalankan rodi sadja.

Staatsblad terseboet boenjinja: „Djikalau hal-hal jang terseboet dibawah ini tijada diatoer menoeroet djalan lain, maka atas pendoedoek Boemipoetera dan sesamanja dalam tanah Hindia-Belanda, diwadjibkan akan memberi pemondokan dan makanan kepada serdadoe atau orang-orang jang lagi dalam berdjalan, jang masoek balatentara darat di tanah Hindia-Belanda. Djoega diwadjibkan kepadanja akan memberi perkakas pembawaan barang. barang dan sebagainja, kepada opsir-opsir militèr, dan orang-orang jang masoek golongan militèr, jang berdjalan sendWaiL

Tentang hal ini semoewa diatoer dalam Staatsblad 1883 No. 104, dan ditetapkan djoega

Sluiten