Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bajaran menoeroet daftar harga (tarief) jang dilampirkan pada Staatsblad itoe.

Dari pada ketika itoe maka dalam Staatsblad 1915 No. 269 dipestikan perihal peratoeran memberi pemondokan kepada militèr-militèr dan pegawai-pegawai militèr, sedang perihal pemberisn makanan kepadanja diatoer lagi oléh negeri menoeroet peratoeran lain.

Perihal pemlerian perkakas-perkakas pembawaan barang-barang dan sebagaïnja akan diboewat soewatoe perdjandjian dengan désa jang diwadjibkan akan memberi perkakas-perkakas itoe; maka dilaranglah keras semoewa permintaan bakal-bakal atau barang-barang lain, jang mendjadi kepoenjaan pendoedoek-pendoedoek désa atau kepoenjaan désa sendiri.

Maka pegawai pemerintahan jang berpangkat paling^ tinggi; menetapkan tijap-tijap waktoe désa-désa, jang diwadjibkan membawa orangorang dan serdadoewserdadoe dalam perdjalanan dan barang-barangnja; tetapi ini hanja djikalau tijada terdapat tjoekoep banjaknja koeli-koeli bijasa dengan bajaran jang telah ditetapkan menoeroet daftar harga (tarief 4) (1).

Maka pemberian koeli-koeli boewat membawa barang-barang dan orang-orang terseboet tadi hanja dalam hal-hal jang ditetapkan dalam reglemén, dan menoeroet banjaknja jang telah ditetapkan dalam reglemén itoe serta pekerdjaan itoe seboléh-boléhnja menoeroet djalan jang koerang sekali keberatannja bagi ra'ijat jang melakóekan rodi itoe.

Ra'ijat koewat jang mendjalankan pekerdjaan itoe, dibajar menoeroet peratoeran terseboet dalam reglemén. Maka ditetapkanlah perdjandjian kepada désa-désa, jang diwadjibkan akan membawa orang-orang dan serdadoe-serdadde dalam perdjalanan dan barangbarangnja; perihal mengadakan bakal (materiaal) perloe boewat mendjalankan pekerdjaan itoe (pasal 4, Bijblad Nos. 8031, 8211 dan 8487).

(2) Toewan Besar Goebernoer-Djenderal djoega

(1) Daftar-harga 4 t«ada diseboetkan dalam boekoe ini, sebab tilap-titap waktoe mesti dioebah, <!*«» bUasanja pembajaran menoeroet keterangan tentang oepah jang diboewat oléh pemerintahan.

Sluiten