Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sen, waar zij worden tewerkgesteld, meer bedragen dan 8 paal (2,y2 uur gaans).

Onder „dagdienst" wordt verstaan het verrichten van arbeid overdag gedurende hoogstens 12 uur, waaronder begrepen de tijd, noodig voor het afleggen van den afstand tusschen de woonplaats van den dienstplichtige en het werk, waarvoor hij is geroepen, heen en terug, benevens de noodige rusttijd. :

Arbeid gedurende den nacht wordt minstens met het dubbele loon voor arbeid overdag betaald (art. 3, Bijblad Nos. 8031, 8211 en 8487).

De arbeid der heerendienstplichtigen bepaalt zich uitsluitend tot koeüearbeid, waaronder in geen geval worden verstaan die werkzaamheden, waarvoor de bijzondere ervaring van den ambachtsman wordt vereischt (art. 2, alinea 1, Bijblad Nos. 8031, 8211 en 8487).

Overigens wordt de verdeeling van den arbeid en de verdere regeling ten deze, met inachtneming van de eventueel door den Gouverneur«fleneraal gegeven aanwijzingen, overgelaten aan het Hoofd van gewestelijk bestuur, dat in spoedeischende gevallen bevoegd is, onder, Onverwijld te vragen, nadere goedkeuring van den Gouverneur-Generaal, tot het vorderen der bedoelde heerendiensten over te gaan (art. 3, Bijblad Nos. 8031, 8211 en 8487).

Duur der § 4. De duur der in het tweede lid van de vorige heeren- paragraaf bedoelde persoonlijke diensten en de wijze, diensten. waar0p ,jje kunnen worden gevorderd, worden voor elk bijzonder geval door den Gouverneur-Generaal bepaald.

Terbod van § 5. (1) De Inlandsche bevolking is niet verplicht vordering van tot eenige levering, betaald of onbetaald, van materialen levering van Q£ gj^jgj-g goederen, die haar bijzonder of gemeentelijk eigendom zijn.

(2) Elke vordering van dien aard is onvoorwaardelijk verboden, behoudens het voorkomende in arti-

Sluiten