Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. Staatsblad 1014 No. 316. HEERENDIENSTEN. BATAVIA. Regeling van de! heerendiensten op de, tot bet domein vanj den Lande teruggekeerd zijnde, in de afdeeling Stad- en Voorsteden van Batavia,] Tangerang (1), Meester-Cornelis en Bui-! tenzorg gelegen particuliere landen, zoo-i mede op het in laatstgenoemde afdeeling gelegen voormalig land Bloeboer.

Artikel 1. Met intrekking van de ordonnantie van 4 Juli 1905 (Staatsblad No. 366), voor tot het domein van den Lande teruggekeerd zijnde, in de afdeelingen Stad- en Voorsteden van Batavia, Tangerang, MeesterCornelis en Buitenzorg der residentie Batavia gelegen particuliere landen vast te stellen de volgende regelen betreffende den aard en duur der persoonlijke diensten, waartoe de inboorlingen aldaar verplicht zijn, zoomede omtrent de gevallen waarin en de voorwaarden, waarop <;;V^ zij kunnen worden gevorderd.

Wie heeren- § 1. Behoudens de hieronder in § 2 omschreven uitdienstplichtigzonderingen zijn heerendienstplichtig alle werkbare zlJn" mannen, behoorende tot de Inlandsche bevolking, voor zoover zij op de hierboven bedoelde voormalige particuliere landen hun hoofdverblijf of bij gebreke van dien, hun werkelijk verblijf hebben gevestigd. Wie niet § 2. Niet heerendienstplichtig zijn de volgende cateheerendieiist-goriën van personen:

plichtig- zijn a. ambtenaren, beambten, desahoofden en leden van het desabestuur benevens de tot het gezin dier ambtenaren behoorende personen;

b. godsdienstleeraars, bewakers van heilige graven en personeel dér moskeeën, allen voor zoover erkend door den Resident;

0) Bij St. 1918 No. 185 gevoegd bij de afdeeling Stad en Voow steden van Batavia, welke thans Batavia genoemd is.

Sluiten