Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. orang-orang jang dibébaskan oléh Bésidén dari mendjalankan rodi, sebab waktoe tanah itoe masih djadi tanah partikoelir, orang-orang itoe djoega mendapat kebébasan dari rodi tanah (kompenian) kerena merékaitoe memikoel pekerdjaan boewat keperloean toewan-tanah sendiri menoeroet kebijasaan;

d. bekas ambtenaar-ambtenaar, jang menoeroet timbangan Kepala-kerésidénan patoet dibébaskan dari kewadjiban itoe, dan militèr-müitèr jang telah berhenti;

e. pegawai-pegawai dan kepala-désa, jang mendapat kelepasan dengan hormat, dan telah mendjalankan pekerdjaan negeri bertoeróet-toeroet 30 (tiga poeloeh) dan 5 (lima) tahoen lamanja;

ƒ. orang-orang miskin;

g. pendoedoek-pendoedoek dari tanah-tanah jang telah. diberikan kepada peroesahaan tanah dan peroesahaan keradjinan dengan hak barang (zakelijke rechtstitel) dan pendoedoek-pendoedoek itoe mendjadi pegawai tetap dari peroesahaan itoe;

h. orang-orang jang datang dari tempat lain, dan mendjadi koeli bajaran serta dijam di tanah partikoelir lama jang termaksoed pada § 1 boewat selama témpoh terseboet pada perdjandjian-bekérdja atau selama ija bekerdja di tanah itoe;

sekalijannja djikalau merékaitoe tijada ingin dengan permintaan sendiri akan dikenakan rodi. Rodi-rodi § 3. Ketjoewali djikalau ada bahaja 'alam atau jang mana menolak bahaja 'oemoem (goegoer göenoeng), dalam ^diminta6'1 ^a^ mana sekau3an ra'ijat-ra'ijat koewat boléh diperintahkan mendjalankan rodi, maka dari orangorang jang diwadjibkan mendjalankan rodi tijada. boléh diminta rodi atas nama atau dengan memakai sebab apa djoega, melainkan pekerdjaan membawa orang-orang dan serdadoe-serdadoe jang dalam: perdjalanan dan barang-barangnja, menoeroet peratoeran terseboet dalam ordonansi dari tanggal 3 Mei 1875 (Staatsblad No. 110), bilamana dengan bajaran tetap tijada ada atau tijada tjoekoep banjaknja.

Sluiten