Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KETENTOEAN HOEKOEMAN.

Pasal 52* Barang sijapa jang tijada mendjalankan rodi (héren-

1915 K^wj» dÜle8^ r°di désa atau rodi tanaman» diwadjibkan •• '•atasnja, jang tijada dapat menerangkan sebab-sebabnja dengan sab, baroes dihoekoem dengan toetoep dalam pendjara paling lama tiga hari atau didenda paling banjak sepoeloeh roepijah.

IV. Staatsblad 1883 Wo. 104. BALATENTARADARAT. Peratoeran baroe tentang militêr-nülilèr atau pegawai-pegawai militèr jang berdjalan sendiri dalam daérah Hindia dan tentang serdadoe-serdadoe jang dalam baris jang terhitoeng masoek golongan Balatentara-Darat di tanah Hindia-Belanda.

Telah disetoedjoei dan dima'loemi:

Pertama: Dengan mentjaboet peratoeran-peratoeran jang ditetapkan pada pasal 1 dari firman pada 26 October 1872 No. 20 (Staatsblad No. 185) „Tentang niilitèr-militèr^an pegawai-pegawai militèr jang berdjalan sendiri dalam daérah Hindia, dan serdadoeserdadoe dalam baris, jang terhitoeng masoek golongan Balatentara-Darat di tanah Hindia-Belanda", serta mentjaboet djoega tjontoh-tjontoh No. 48, 49 dan 50, jang terlampir pada firman itoe, dengan peroebahan, jang telah diboewat dalam tjontoh-tjontoh itoe, maka ditetapkanlah Peratoeran-peratoeran dan Tjontoh-tjontoh jang dilampirkan pada firman ini dan senama dengan peratoeran jang terseboet diatas itoe.

Kedoewa dan sebagainja.

Sluiten