Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehouden, alsmede de transportmiddelen welke benoa. digd zijn.

De Hoofden van bestuur zorgen, dat al het voor d<l troepen benoodigde in gereedheid wordt gebracht.

Art. 431.

Art. 432. Op elke plaats waar nachtverblijf word gehouden doet hij (*) daartoe aan het Hoofd vai plaatselijk bestuur, bij. gebreke van dien, aan dei hoogst in rang staanden Europeeschen ambtenaar bil het Binnenlandsch Bestuur ter plaatse eene opgavt als bij het vorig artikel bedoeld, en treft met dezei de noodige maatregelen tot eene goede verpleging dei troepen. (St. 1901 : 290).

Art. 44.

Art. 45. Den commandeerenden officier der man cheerende troepen wordt door de Hoofden van gewesi telijk bestuur een bekwaam Inlandsen hoofd medegegeven, om in het verkrijgen van het voor de troepen benoodigde behulpzaam te zijn, en oneenigheden tusi schen deze en de bevolking te voorkomen.

Op de grensscheiding van ieder gewest, wordt dij hoofd door een ander vervangen.

Het bepaalde bij de artikelen 42 tot 45 wordi niet toegepast bij marschen van troepen, minder dan 50 man sterk; evenmin het bepaald* Art. 46. bij artikel 45, bij vervoer per spoortrein.

Art. 47 t/m 50.

Art. 51. Indien niet' is gehandeld overeenkomstig het bepaalde bij artikel 43 wendt de commandant vaa den troep zich, na aankomst op plaatsen, waar eenigJ verstrekking moet geschieden of nachtverblijf wordl gehouden, tot het Hoofd van plaatselijk bestuur of, bil gebreke van dien, tot den hoogst in rang staandeh

(*) Hij: d.i. de kwartiermaker.

Sluiten