Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kepala itoe, kepada pegawai bangsa Belanda jang berpangkat paling tinggi pada tempat itoe (St. 1901 s 290).

Djikalau beloem disedijakan apa jang perloe boewat membero pemondokan, makanan dan perkakas-perkakas pembawaan boewat meneroeskan perdjalanan itoe maka hendaklah kepala balatentara itoe minta pertolongan kepadanja, soepaja keperloean tadi diadakan.

Dalam hal apa djoega maka militè*-militèr tijada boléh minta apa-apa teroes dari pendoedoek-pendoedoek Boemipoetera tijada dengan perantaraan pemerintahan Negeri.

Pasal 52. Maka Kepala-negeri atau bilamana pegawai mi tijada ada, pegawai pemerintahan bangsa Belanda jang berpangkat paling tinggi pada tempat itoe, diwadjibkan memberi keperloean apa djoega jang dimmta oléh kepala balatentara itoe, dan sekalijannja haroes disedijakannja seperti terseboet pada keten- •tofcan perihal itoe, dengan tijada membédakan baik balatentara itoe berdj>Üan teroes, atau bermalam disitoe, baikpoen hendak bèrhenti boewat sementara waktoe. (St. 1901 : 290).

; Pasal 53. Lain daripada penjedijaan jang bijasa itoe jang dibajar menoeroet daftar-daftar harga itoe maka pemerintahan Negeri haroes mendjaga djoega boewat pentthharaannja militèr jang sakit dan perkakas-perkakas pembawaan jang perloe boewat membawa jang sakit tadi.

Penoendjoekan soerat-perintah-berdjalan telah mendjadi soewatoe tanda, bahwa permintaan balatentara itoe haroes dianggap sah.

Pasal 54 t/m 59.

Pasal 60. Bilamana perkakas-perkakas pembawaan diminta, maka haroes diseboetkan tempat dan djam dimana perkakas-perkakas itoe mesti telah tersedija' djoega diterangkan, kemana djalannja pembawaan itoe!

Bilamana perkakas-perkakas pembawaan jang telah tersedija tijada dipakai, maka dibajarlah keroegian banjaknja seperempat dari pembajaran jang ditetapkan menoeroet daftar harga No. 6 dan terhitoeng boewat djaoehnja perdjalanan jang akan dilaloei.

Sluiten